ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ತಿಂಡಿ ‘ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮುಳ್ಕ’

ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೂರಾರು ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ನಳಪಾಕಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮುಳ್ಕ’ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ತಿಂಡಿಗಲ್ಲೊಂದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಾ..?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ.. ‘ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟು’ ಟೇಸ್ಟೂ ಹೌದು, ಸ್ವೀಟೂ ಹೌದು.. ಅದರ ದೋಸೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ‘ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ದೋಸೆ’ 

 

Related posts